Jdi na obsah Jdi na menu
 

Aktuálně

Vánoční prázdniny

23.12. (sobota)

2.1. (úterý)

3.1. 2018 - otevřeno

depositphotos_7213513-stock-illustration-cartoon-snowman-with-christmas-tree.jpg

 

 

MÁMO, TÁTO pojď si hrát!!!

Výsledek obrázku pro obrázek skáče přes švihadlo

Čtvrtek 5. října 2017

Sraz v 16.00, budeme soutěžit, posedíme, opečeme špekáčky.

Vezměte si s sebou pruty na opékání, špekáčky a vše, co k nim patří. Pití pro děti zajistíme.

Dobrou náladu s sebou též.

 

Třídní schůzky

DUHOVÁ TŘÍDA (mladší děti)

čtvrtek 21. září v 17.00 hodin

SLUNÍČKOVÁ TŘÍDA (starší děti)

úterý 19. září v 17.00 hodin

Účast nutná, nový Školní řád

Povinná předškolní docházka

 

 

Informace o povinném předškolním vzdělávání

 

Od 1.září 2017 bude pro děti, které dosáhnou 5 let do 1.9.2017 povinná předškolní docházka.

* Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k předškolnímu vzdělávání.

* Pokud tak neučiní, porušují zákon a hrozí jim přestupkové řízení a      pokuta ve výši 5.000,-Kč.

* Docházka dítěte bude povinná každý den, kromě školních prázdnin      minimálně 4hodiny denně od 8.00-12.00 hodin

* Rodiče budou povinni písemně omlouvat nepřítomnost dítěte i              pozdní příchody.

* V případě, že dítě nebude pravidelně docházet do MŠ bude jeho           absence nahlášena na OSPOD ( Orgán sociálně právní ochrany dětí)     a zahájeno správní řízení.

* Školné se za tyto děti neplatí (děti, které dovrší do 1.9.2017 5 let).

 

Individuální předškolní vzdělávání

 

* Rodiče musí dítě do MŠ přihlásit a současně písemně oznámit              individuální vzdělávání (rodiče si vzdělávají dítě doma)

* Rodiče musí dítě vzdělávat podle doporučení MŠ, shromažďovat o      vzdělávání podklady, které předloží při povinném přezkoušení

* Rodiče jsou povinni přijít do MŠ na přezkoušení v daném termínu        (zpravidla 1x za tři měsíce)

* Individuální vzdělávání může rodič nebo MŠ ukončit. MŠ ukončuje    individuální vzdělávání v případě, kdy se dítě nezúčastní                      přezkoušení nebo se přezkoušením zjistí, že dítě nedosahuje                  předpokládaných výsledků. Dítě zahájí denní docházku

* V době individuálního vzdělávání je dítě zapsáno do MŠ, ale nemá       nárok na účast při akcích MŠ, ani na stravné.

Výsledek obrázku pro škola obrázek

 

_______________________________________________________

 

! POZOR ZMĚNA !

 

Besídka ke Dni matek a pasování na školáky

se přesouvá na 18. května v 16:30 v přísálí OÚ

 

flower-image-gallery-purple-drawing.jpg

 

________________________________________________________

 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ  ŠKOLA,
  TASOVICE,okres ZNOJMO,
příspěvková organizace
Mateřská škola, Tasovice 253

Č. j.   2/2017                                                       v Tasovicích dne 5.5.2017
                                                                                    
                                               
 OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY TASOVICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Tasovice Mgr. Jaroslav Novák rozhodl           v souladu s § 34 odst.4, § 165, odst. 2 písm.b) a § 183 odst.1 zákona č.561/2004 Sb.,   o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění ve smyslu vyhlášky č.500/2004 Sb., správní řád, takto: 

PŘIJMOUT

Seznam uchazečů:

12017……………………………..............…………………přijat/a

22017……………………………….......………..….....……přijat/a

32017…………………………………….........…….....……přijat/a

52017…………….......……………………….......…………přijat/a

62017…………………………….......…….......……………přijat/a

72017…………………………….......….......………………přijat/a

82017…………………………….......…….......……………přijat/a

92017………………………………..............………………přijat/a

102017…………………………….......….......………..…..přijat/a

112017..........................................................přijat/a

122017..........................................................přijat/a

132017..........................................................přijat/a

142017..........................................................přijat/a

152017..........................................................přijat/a

162017..........................................................přijat/a

182017..........................................................přijat/a

 

Ředitel školy                                                   Datum zveřejnění 5.5.2017

Mgr. Jaroslav Novák

 

 

______________________________________________________________

 

Kejklíř v MŠ

16. května v 10:30

________________________________________________________________

Focení tříd

15. května

5905248_1100-1100-true.jpg

_________________________________________________________________

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

 

Zápis se koná ve čtvrtek 4.května 2017 v budově Mateřské školy Tasovice od 15.00 hodin

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce:

1. Žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

(Žádost o přijetí ke stažení zde )

2. Potvrzení od lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Nebo očkovací průkaz s sebou k okopírování.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Tasovice stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

II.

Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději do 1.9.2017 dosáhnou čtyř let věku a které mají trvalý pobyt ve spádové oblasti obce Tasovice. Děti zaměstnanců Základní školy a Mateřské  školy Tasovice.

III.

Děti, které dovrší do 1.9.2017 tří let věku a mají trvalý pobyt v obci Tasovice.

IV.

Děti, které dovrší věku tří let nejpozději do 31.12.2017, tyto děti nastoupí k pravidelné docházce v den dovršení tří let věku.

 

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

 

**Ředitel může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ke zvýšené potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace ( může se jednat například o dítě samoživitele/samoživitelky, osiřelé dítě, dítě kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení…). S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány ředitel žádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebností příslušné správní orgány.

V .Povinné očkování

Předškolní zařízení (srov. ustanovení § 34 odst. 5 školského zákona)může přijmou pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.(Srov. Ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Nepřijetí dítěte, které není očkováno, je naplnění povinnosti vyplývající ze zákona.

 

Pokud nebude naplněna kapacita školy, budou podle výše uvedených kritérií přijímány děti z jiných obcí.